Kiến Thức Đầu Tư

CHI PHÍ CHÌM

Chi phí chìm (tiếng Anh là sunk cost) là một khoản chi phí đã được thanh toán và không thể phục hồi. Đặc điểm và biện pháp giảm bớt chi phí chìm

Chuyển lên trên