Một số kiến thức cơ bản về trái phiếu cần biết

  1. Trái phiếu doanh nghiệp 
    – Doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn phục vụ mục đích kinh doanh của mình. Người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp có quyền hưởng lãi theo lãi suất ghi trên trái phiếu và được hoàn gốc theo mệnh giá trái phiếu. Trái phiếu doanh nghiệp là 1 loại chứng khoán và có thể chuyển nhượng.

2. Tổ chức phát hành 
– Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu và có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi trái phiếu

3. Ngày đáo hạn 
– Là ngày cuối cùng của trái phiếu, vào ngày đáo hạn trái chủ sẽ được hoàn trả mệnh giá trái phiếu và nhận kỳ trái tức cuối cùng

4. Kỳ trả lãi 
– Trái phiếu thường được thanh toán lãi định kỳ (mỗi 3, 6 hoặc 12 tháng) tuy nhiên cũng có trái phiếu thanh toán lãi 1 lần vào ngày phát hành (trái phiếu chiết khấu) hoặc vào ngày đáo hạn.

5. Coupon/Trái tức 
Là số tiền lãi định kỳ theo lãi suất ghi trên trái phiếu mà Tổ chức phát hành thanh toán cho người sở hữu trái phiếu

6. Lãi suất đầu tư 
– Là chênh lệch giữa tổng số tiền thu về trong thời gian đầu tư so với số tiền vốn bỏ ra để mua trái phiếu, tính theo phần trăm trên số tiền vốn. Tiền thu về trong thời gian đầu tư trái phiếu bao gồm: lãi trái phiếu (trái tức, coupon) nhận định kỳ, tiền bán trái phiếu (nếu bán trái phiếu trước đáo hạn) hoặc mệnh giá trái phiếu (nếu giữ trái phiếu đến đáo hạn)

7. Lãi suất tái đầu tư 
– Cách tính tương tự như Lãi suất đầu tư nhưng Tiền thu về được cộng thêm khoản lãi giả định thu được khi nhà đầu tư tái đầu tư lãi trái phiếu (coupon, trái tức) ngày khi nhận được để tối đa hóa lợi nhuận. Lãi suất tái đầu tư giả định là 6,0%/năm.
Lãi suất tái đầu tư này nhằm giúp NĐT dễ so sánh với lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kỳ.

8. Giá trái phiếu 
– Giá trái phiếu thường được niêm yết theo 2 cách:
– Đơn giá: là giá 1 trái phiếu so với mệnh giá của nó, ví dụ đơn giá bán trái phiếu là 100.20, tức là giá 1 trái phiếu là 100.200 VNĐ so với mệnh giá trái phiếu là 100.000 VNĐ.
– Lãi suất đáo hạn: là lãi suất mà người sẽ mua trái phiếu đó nhận được nếu giữ trái phiếu đến ngày đáo hạn của trái phiếu bằng cách nhận các dòng tiền lãi và mệnh giá được tổ chức phát hành thanh toán trong kỳ và vào ngày đáo hạn.

Đánh giá post
Một số kiến thức cơ bản về trái phiếu cần biết

Trả lời

Chuyển lên trên