Các loại cổ phiếu ưu đãi

CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Vậy Các loại cổ phiếu trong công ty cổ phần gồm những gì? Hãy tham khảo bài viết sau.  Cổ phiếu là gì?  […]

Chuyển lên trên