PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

Phân tích hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả hoạt động kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp cũng như các nguồn lực của nền kinh tế để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Để biết được tình hình hoạt động; sản xuất của doanh nghiệp thì không thể bỏ qua quá trình phân tích. Phân tích hiệu quả kinh doanh là cách tốt nhất để nắm bắt được quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đây là một cách được áp dụng và không thể thiếu đối với kỳ doanh nghiệp nào. Vậy nó là gì, có nghĩ như thế nào? Mời bạn cùng Thịnh Vượng Tài Chính đi tìm kiếm câu trả lời thật ưng ý nhé!

Phân tích hiệu quả kinh doanh
Phân tích hiệu quả kinh doanh

Khái quát về hoạt động phân tích hiệu quả kinh doanh

Như mọi người cũng đã biết; hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các nguồn vật lực; tài chính của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất. Phân tích hiệu quả kinh doanh là đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần trong quá trình hoạt động kinh doanh; bao gồm: hiệu quả của chi phí; hiệu quả của việc sử dụng vốn và hiệu quả của nguồn tài trợ. 

Xem thêm: PHẦN MỀM PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN

Phân tích hiệu quả kinh doanh là gì?

Phân tích hiệu quả kinh doanh là việc sử dụng các phương pháp; kỹ thuật phân tích để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm cho việc ra quyết định. Các thông tin về phân tích của doanh nghiệp là cần thiết đối với các nhà quản lý và người đầu tư quan tâm.

Phân tích hiệu quả kinh doanh

Quy trình phân tích hiệu quả kinh doanh được thực hiện như thế nào?

Các doanh nghiệp mới chỉ tiến hành tính toán, so sánh; phân tích một số chỉ tiêu để báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp chưa thực hiện tổ chức phân tích hiệu quả kinh doanh theo một quy trình cụ thể và khoa học theo các khâu như: Chuẩn bị phân tích; thực hiện phân tích và kết thúc phân tích.

Phân tích hiệu quả kinh doanh
Phân tích hiệu quả kinh doanh

Phân tích hiệu quả kinh doanh

Phân tích hiệu quả của chi phí

Phân tích hiệu quả chi phí giúp cho các nhà quản lý đánh giá trình độ quản trị chi phí của CTCP; xác định được trọng điểm cần tăng cường quản lý chi phí ở từng bộ phận trong CTCP. 

Tỷ suất giá vốn hàng bán

Tỷ suất giá vốn hàng bán (%) = (Trị giá vốn hàng bán/DTT BH&CCDV) x 100

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả quản trị các yếu tố chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chỉ tiêu cho biết để thu được 100 đồng doanh thu thuần bán hàng thì CTCP phải bỏ ra bao nhiêu đồng giá vốn hàng bán.

Trị số chỉ tiêu càng nhỏ hơn 100% thì hiệu quả quản trị các khoản chi phí trong giá vốn hàng bán càng cao và ngược lại.

Tỷ suất chi phí bán hàng

Tỷ suất chi phí bán hàng (%) = (Chi phí bán hàng/DTT BH&CCDV) x 100

Chỉ tiêu này phản ánh trình độ quản trị các yếu tố chi phí trong quá trình bán hàng. Chỉ tiêu cho biết để thu được 100 đồng doanh thu thuần bán hàng thì CTCP phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí bán hàng. Tỷ suất này càng nhỏ chứng tỏ CTCP đã tiết kiệm chi phí bán hàng; như vậy hiệu quả kinh doanh càng cao.

Phân tích hiệu quả kinh doanh

Tỷ suất chi phí QLDN

Tỷ suất chi phí quản lý doanh nghiệp (%) = (Chi phí quản lý DN/ DTT BH&CCDV) x 100

Chỉ tiêu này phản ánh trình độ quản trị các yếu tố chi phí trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Chỉ tiêu cho biết để thu được 100 đồng doanh thu thuần bán hàng thì CTCP phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí quản lý DN. Tỷ suất này càng nhỏ chứng tỏ CTCP  đã tiết kiệm chi phí quản lý DN và như vậy hiệu quả kinh doanh càng cao. ngành xuất nhập khẩu.

Phân tích hiệu suất sử dụng vốn

Các nhà khoa học đã tiếp cận nội dung này đôi khi chưa thực sự thống nhất về “tiêu đề”; “tên” của chỉ tiêu phân tích. Mặc dù; cơ sở số liệu tính toán các chỉ tiêu và nội dung kinh tế của chỉ tiêu giống nhau. Cách gọi các chỉ tiêu phân tích thường gặp là sức sản xuất của tài sản, hiệu suất sử dụng tài sản; tốc độ luân chuyển tài sản, tốc độ luân chuyển vốn, hiệu suất sử dụng vốn. Đứng trên phương diện tiếp cận nghiên cứu có tính kế thừa và hoàn thiện; luận án cho rằng với mục đích phân tích tài chính CTCP để cung cấp thông tin tài chính thì có thể thống nhất cách gọi là phân tích hiệu suất sử dụng vốn hay tốc độ luân chuyển vốn tùy thuộc vào từng loại vốn cụ thể.

Phân tích hiệu quả kinh doanh
Phân tích hiệu quả kinh doanh

Phân tích hiệu suất sử dụng vốn nhằm cung cấp cho nhà quản trị CTCP và các nhà quản lý khác những thông tin về năng lực hoạt động của CTCP từ khái quát đến chi tiết. Do vậy; phân tích hiệu suất sử dụng vốn của CTCP được tiến hành từ khái quát đến chi tiết thông qua các nội dung cụ thể: Phân tích hiệu suất sử dụng VKD; phân tích hiệu suất sử dụng vốn dài hạn; phân tích tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn, phân tích tốc độ luân chuyển vốn dự trữ; phân tích tốc độ luân chuyển vốn trong thanh toán,… Cơ sở số liệu để tính toán chỉ tiêu phân tích là dựa vào số liệu của bảng CĐKT và báo cáo kết quả HĐKD.

Phân tích hiệu suất sử dụng VKD

Phân tích hiệu suất sử dụng VKD nhằm đánh giá trình độ quản lý, sử dụng vốn trong kinh doanh của CTCP. Chỉ tiêu phân tích là hiệu suất sử dụng VKD.

Hiệu suất sử dụng  VKD = Tổng doanh thu thuần/ VKD bình quân

Triển khai công thức tính hiệu suất sử dụng VKD theo mô hình Dupont; ta có: Chỉ tiêu này cho biết; bình quân một đồng VKD sử dụng trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần.

Hiệu suất sử dụng VKD = (Vốn ngắn hạn bình quân/ VKD bình quân) x (DTT/Vốn ngắn hạn bình quân)

Hiệu suất sử dụng VKD = Hệ số đầu tư ngắn hạn x Số vòng luân chuyển vốn ngắn hạn

Thông qua mô hình phân tích Dupont; cho thấy chính sách đầu tư và hiệu suất sử dụng vốn ngắn hạn tác động đến hiệu suất sử dụng VKD. Do vây; nhà quản trị sẽ có những biện pháp quản trị hợp lý làm tăng hiệu suất sử dụng VKD.

Phân tích hiệu quả kinh doanh
Phân tích hiệu quả kinh doanh

Phân tích hiệu suất sử dụng vốn dài hạn

Phân tích hiệu suất sử dụng vốn dài hạn nhằm đánh giá tình hình quản lý; sử dụng vốn dài hạn của CTCP. Chỉ tiêu phân tích: Hiệu suất sử dụng vốn dài hạn.

Hiệu suất sử dụng Vốn dài hạn = Tổng doanh thu thuần/Vốn dài hạn bình quân

Trong trường hợp; vốn dài hạn của CTCP chủ yếu là vốn cố định thì có thể sử dụng chỉ tiêu: Hiệu suất sử dụng vốn cố định.

Hiệu suất sử dụng vốn cố định = DTT BH&CCDV/ Vốn cố định bình quân

Chỉ tiêu phản ánh bình quân một đồng vốn cố định sử dụng trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần.

Phân tích hiệu quả kinh doanh

Phân tích tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn

 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn nhằm đánh giá trình độ quản lý; sử dụng vốn ngắn hạn của CTCP. Khi phân tích tốc độ luân chuyển vốn ngắn hạn; người ta sử dụng 2 chỉ tiêu: Số vòng luân chuyển vốn ngắn hạn và kỳ luân chuyển vốn ngắn hạn.

(1) Số vòng luân chuyển vốn ngắn hạn phản ánh hiệu suất sử dụng vốn ngắn hạn. Chỉ tiêu cho biết trong kỳ vốn ngắn hạn quay được mấy vòng. 

Số vòng luân chuyển của vốn ngắn hạn = Tổng doanh thu thuần/Vốn ngắn hạn bình quân

(2)  Kỳ luân chuyển vốn ngắn hạn phản ánh thời gian quay vòng của vốn ngắn hạn. Chỉ tiêu cho biết số ngày để vốn ngắn hạn quay được 1 vòng.

Kỳ luân chuyển vốn ngắn hạn = Thời gian của kỳ phân tích/ Số vòng luân chuyển vốn ngắn hạn

Xem thêm CÁCH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Phân tích hiệu quả kinh doanh
Phân tích hiệu quả kinh doanh

Ý nghĩa của hoạt động phân tích hiệu quả kinh doanh

Thông tin phân tích hiệu quả kinh doanh có thể cung cấp cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nắm được thực chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào; chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai; từ đó họ có thể an tâm công tác và dốc sức tâm huyết với nghề nghiệp. Nhìn chung, phân tích hiệu quả kinh doanh rất hữu ích với nhiều đối tượng khác nhau. Qua đây có thể đưa ra các quyết định kinh doanh có lợi cho từng đối tượng.

Ý nghĩa đối với nhà quản trị doanh nghiệp

Nhà quản trị doanh nghiệp ở đây thường là giám đốc; chủ tịch hội đồng quản trị và trưởng các bộ phận. Với việc phân tích này sẽ giúp họ thu nhận các thông tin từ việc phân tích để đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản; nguồn vốn, chi phí. Từ đó phát huy những mặt tích cực; đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất; để khai thác tiềm năng sử dụng của từng yếu tố; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp.

Phân tích hiệu quả kinh doanh

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư 

Thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn; lợi nhuận, cổ tức… để tiếp thêm sức mạnh đưa ra các quyết định đầu tư thêm; hay rút vốn nhằm thu lợi nhuận cao nhất và đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư.

Ý nghĩa đối với các đối tượng cho vay (ngân hàng, kho bạc, công ty tài chính)

Thông qua các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh để có cơ sở khoa học đưa ra các quyết định cho vay ngắn hạn; dài hạn, nhiều hay ít vốn nhằm thu hồi được vốn và lãi, đảm bảo an toàn cho các công ty cho vay.

Phân tích hiệu quả kinh doanh

Với các cơ quan chức năng của Nhà nước (cơ quan thuế, kiểm toán nhà nước, cơ quan thống kê)

Thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh; hiệu quả sử dụng vốn ngân sách để kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước; thực hiện luật kinh doanh; các chế độ tài chính có đúng không; đánh giá tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp… Thông qua phân tích để kiến nghị với các cơ quan chức năng góp phần hoàn thiện chế độ tài chính; nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển.

Phân tích hiệu quả kinh doanh
Phân tích hiệu quả kinh doanh

Trên đây chính là những thông tin giúp bạn phân tích hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Đồng thời sẽ hiểu rõ hơn về hoạt động này của các công ty, doanh nghiệp. Qua đó; Thịnh Vượng Tài Chính hy vọng bạn sẽ đưa ra được cho mình sự đầu tư hợp lý hơn khi nhìn vào chi tiết các kết quả kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Bài viết liên quan:

5/5 - (1 bình chọn)
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88