DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN

Xác định dòng tiền của dự án đầu tư

Dòng tiền của dự án là chỉ tiêu phản ánh sự luân chuyển của dòng tiền trong suốt vòng đời một dự án. Vậy cụ thể nó là gì? Cách xác định dòng tiền của dự án như thế nào?. Bài viết hôm nay, Thịnh Vượng Tài Chính sẽ thông tin đến bạn những nội dung này nhé. Tìm hiểu thôi nào!

Khái niệm dòng tiền của dự án

 Khái niệm dòng tiền của dự án
Khái niệm dòng tiền của dự án

Dòng tiền của dự án chính là phần chênh lệch trong dòng tiền của doanh nghiệp trong từng giai đoạn mà dự án được thực hiện. Nó bao gồm những khoản thu và chi trong từng năm của dự án.

Dòng tiền được sử dụng để tính các chỉ tiêu hiệu quả của dòng tiền sau thuế.

Tìm hiểu thêm: GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG TIỀN

Tại sao phải đánh giá dự án dựa trên dòng tiền?

 Tại sao phải đánh giá dự án dựa trên dòng tiền?
Tại sao phải đánh giá dự án dựa trên dòng tiền?

Dòng tiền là cơ sở để đánh giá dự án bởi vì nó sẽ phản ánh chính xác hiệu quả tài chính thực DA. Và sẽ đảm bảo nguyên tắc tiền tệ có giá trị theo thời gian.

Nguyên lý cơ bản cho việc hoạch định ngân sách vốn

Việc hoạch định ngân sách vốn được thực hiện theo 2 cách chính:

 • Theo nguyên lý kinh tế: Chi phí biên của một đơn vị sản phẩm tăng thêm bằng lợi nhuận kinh tế biên đạt được. 
 • Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận:Thu nhập biên của một doanh nghiệp là tỷ suất sinh lợi đạt được từ các đầu tư kế tiếp và chi phí biến. 

Các nguyên tắc khi xác định dòng tiền của dự án

 Các nguyên tắc khi xác định dòng tiền của dự án
Các nguyên tắc khi xác định dòng tiền của dự án

Khi xác định dòng tiền của DA cần chú ý các nguyên tắc cơ bản như sau:

 • Đánh giá dự án phải dựa vào dòng tiền chứ không phải là dựa vào lợi nhuận.
 • Đánh giá dự án phải dựa vào dòng tiền tăng thêm
 • Dự án phải được đánh giá dựa vào dòng tiền sau thuế 
 • Chi phí thiệt hại không được tính vào dòng tiền của DA
 • Dòng tiền tăng thêm phải tính cả chi phí cơ hội vào
 • Phải tính đến yếu tố lạm phát khi xem xét dòng tiền

Xác định dòng tiền của dự án đầu tư 

 Xác định dòng tiền của dự án đầu tư 
Xác định dòng tiền của dự án đầu tư 

Đầu tư dài hạn chính là việc mà nhà đầu tư bỏ khoản tiền vốn ra ở hiện tại. Và hy vọng trong tương lai sẽ thu được các khoản tiền nhiều hơn. Cho nên, dưới góc độ của tài chính; đầu tư là một quá trình phát sinh các dòng tiền chi ra và dòng tiền thu vào. 

Dòng tiền của dự án là dòng tiền định mức chênh lệch giữa các khoản thu chi trong từng hoạt động dự án.

Tham khảo: CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN (WACC)

Cách xác định Dòng tiền thuần vận hành

Ví dụ một dự án đầu tư ban đầu bỏ nguồn vốn là CF0 và dự kiến thu được các khoản tiền ở các năm trong tương lai CFi, CF2, CF3 .. .CFn-i, CFn.  Mô tả của dự án đó có thể như sau:

 • Dòng tiền chi ra của dự án chính là dòng tiền xuất ra để thực hiện đầu tư.
 • Dòng tiền thu vào là dòng tiền nhập vào từ thu nhập do hoạt động đầu tư đem lại. Số lượng và thời điểm phát sinh các khoản chi, thu tiền trong quá trình thực hiện  đầu tư hết sức quan trọng. Bởi vì những điều này liên quan đến việc đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn việc đầu tư. Để xác định dòng tiền ra và dòng tiền vào của đầu tư là vấn đề khó khăn và phức tạp. Việc xác định dòng tiền một cách chính xác ảnh hưởng rất lớn đến việc quyết định đầu tư.
 • Dòng tiền thuần vận hành được xác định là số chênh lệch giữa lượng tiền thu được và lượng tiền chi ra phát sinh từ các hoạt động thường xuyên trong kỳ khi dự án được đưa vào vận hành. Công thức xác định nó sau:

Ảnh hưởng của khấu hao đến dòng tiền của dự án đầu tư

 Ảnh hưởng của khấu hao đến dòng tiền của dự án đầu tư
Ảnh hưởng của khấu hao đến dòng tiền của dự án đầu tư

Khấu hao tài sản cố định mặc dù được tính là chi phí kinh doanh trong năm; nhưng nó không phải là khoản chi tiêu bằng tiền trong năm đó. Bên cạnh đó, trên góc độ đầu tư, khấu hao là phương  pháp thu hồi dần vốn đầu tư.

Cho nên, số tiền khấu hao được coi là một khoản thu nhập của dự án đầu tư.

+ Giá trị thu hồi từ thanh lý tài TSCĐ khi kết thúc dự án đầu tư (nếu có).

+ Thu hồi số vốn lưu động đã ứng ra: dù rằng số vốn lưu động chu chuyển nhanh; tuy nhiên quá trình kinh doanh diễn ra liên tục. Bởi vậy, sẽ luôn có một lượng vốn lưu động nằm trong quá trình kinh doanh. Tương ứng với quy mô kinh doanh và trong điều kiện dự trữ vật tư và tiêu thụ sản phẩm nhất định phải ứng ra một lượng vốn đầu tư vào tài sản lưu động thường xuyên. Số vốn này có thể được thu hồi lại 1 phần trong quá trình vận hành của dự án; khi mà quy mô của dự án thu hẹp lại. Và nó được thu hồi lại hoàn toàn ở năm cuối lúc thanh lý dự án.

Đọc thêm: ỨNG DỤNG GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA ĐỒNG TIỀN

Từ đó, có thể thấy rằng chi phí và thu nhập của một DA đầu tư tạo thành dòng tiền ra và dòng tiền  vào  của  dự  án. Sự  chênh  lệch  giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra hợp thành dòng tiền thuần của DA đầu tư.

Nó có thể xác định bằng công thức sau:

Các giả định được sử dụng để thuận tiện hơn cho việc tính toán đó là:

– Thời điểm bỏ khoản vốn đầu tư đầu tiên được xác định là thời điểm 0.

– Dòng tiền vào hoặc dòng tiền ra trong một dự án ở một kỳ được xác định ở thời điểm cuối của kỳ đó.

Dòng tiền của dự án thật sự có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư. Các nhà quản trị dự án cần theo dõi sát thông tin liên quan đến dòng tiền của DA ngay từ khi lên kế hoạch; bắt đầu dự án để đạt được kết quả như mong muốn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! 

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)
DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88