CÁCH ĐỌC BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tất cả các hoạt động diễn ra hằng ngày của một doanh nghiệp. Chính vì thế, nó có vai trò rất quan trọng trong hệ thống báo cáo tài chính. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về vấn đề này! 

 Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement) là bản báo cáo tài chính tổng hợp lại tình hình chi, thu tiền tệ của một doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, nó còn phản ánh những thay đổi của tài sản, khả năng chuyển đổi thành tiền cũng như khả năng thanh toán của tài sản đó… 

Hay nói cách khác, báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp phản ánh tình trạng đầu ra và đầu vào của các dòng tiền trong doanh nghiệp ở một khoảng thời gian nhất định. 

Hãy xem thêm: Phân tích dòng tiền

Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nó là phần quan trọng trong báo cáo tài chính. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến việc luân chuyển tiền. Trong đó bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các doanh nghiệp, cá nhân có thể biết được việc thu, chi dòng tiền ra sao. Từ đó, nhà quản trị đưa ra những biện pháp cân đối thu chi cho hiệu quả, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi.  

Ngoài ra, báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn giúp chủ doanh nghiệp nhận định và đánh giá được khả năng tạo ra tiền từ yếu tố nội hay ngoại sinh trong tương lai. Đồng thời nhận định được khả năng trả nợ đúng hạn, nhu cầu vốn bổ sung kịp thời cho doanh nghiệp của mình. 

Các khoản mục dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Các khoản mục dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
Các khoản mục dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Có 3 khoản mục dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đó là:

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư, mua bán hoặc thanh lý các tài sản cố định hay các khoản đầu tư tài chính dài hạn.  

Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động huy động vốn từ chủ nợ và chủ sở hữu, hay hoàn trả vốn cho chủ nợ, mua lại cổ phần, chia lãi cho nhà đầu tư, chia cổ tức cho cổ đông của doanh nghiệp. 

Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Trong các khoản mục dòng tiền trên thì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là quan trọng nhất. Dưới đây là hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho các hoạt động của dòng tiền đó. Cả hai phương pháp trên đều căn cứ trên Thông tư 200 và Thông tư 300. 

  • Phương pháp trực tiếp: Phân tích trực tiếp từ những khoản tiền chi và thu theo từng nội dung cụ thể từ hoạt động của doanh nghiệp và từ các sổ kế toán. 
  • Phương pháp gián tiếp: Phải đảm bảo các dòng tiền thu và chi được xác định. Đồng thời được tính bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này tránh ảnh hưởng đến các khoản mục không phải bằng tiền và cả các khoản có liên quan đến tiền. 

Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Để hiểu rõ về việc quản lý từng hoạt động của dòng tiền, các bạn có thể tham khảo cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ dưới đây. 

Trước tiên, bạn cần biết dòng tiền từ các hoạt động của doanh nghiệp được phân làm hai loại: Dòng tiền vào (+) và dòng tiền ra (-).  

Đối với lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh, ta có công thức: 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra 

Có hai trường hợp như sau:  

  • Nếu dòng tiền vào – Dòng tiền ra > 0 => Doanh nghiệp hoạt động tốt. 
  • Nếu dòng tiền vào – Dòng tiền ra < 0 => Doanh nghiệp có nguy cơ lâm vào tình trạng thiếu tiền (hay còn gọi là kiệt quệ tài chính). Nếu không có biện pháp tháo gỡ kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng phá sản hay giải thể. 

Lưu ý:

Khấu hao ở dòng tiền ra về bản chất không làm tăng giảm tiền hiện có của doanh nghiệp. Nó là khoản chi phí phân bổ dần vào trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Có thể bạn chưa biết: Phân tích lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp

Lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 

Lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 
Lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 

Thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh từ doanh nghiệp, các bạn cần xem xét tỷ trọng giữa dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh so với tổng lưu chuyển tiền từ các hoạt động. Từ đó, bạn có thể biết được tỷ số phần trăm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tổng lưu chuyển tiền từ các hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là công thức tính: 

  • Tỷ trọng lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
  •  Tỷ trọng dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của công ty 

Tỷ số này cho biết việc tạo tiền từ hoạt động kinh doanh so với tổng lượng tiền doanh nghiệp tạo ra. 

  •  Tỷ trọng dòng tiền chi từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

Tỷ số này sẽ giúp bạn so sánh được tình hình sử dụng tiền trong hoạt động kinh doanh với tổng số tiền mà công ty sử dụng vào các hoạt động. 

Lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động đầu tư 

Lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động đầu tư 
Lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động đầu tư 

Tương tự, dựa vào tỷ số từ hoạt động kinh doanh các bạn có thể dễ dàng đọc và phân tích hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Trong đó cũng bao gồm tỷ trọng lưu chuyển từ hoạt động đầu tư. Tiếp theo là tỷ trọng dòng tiền thu từ hoạt động đầu tư. Và cuối cùng là tỷ trọng dòng tiền chi từ hoạt động đầu tư. 

Lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động tài chính 

Đây là bước cuối cùng để đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các bạn cũng thực hiện tương tự cách tính tỷ trọng lưu chuyển từ hoạt động tài chính, tỷ trọng dòng tiền thu từ hoạt động tài chính và tỷ trọng dòng tiền chi từ hoạt động tài chính. 

Ví dụ về cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Ví dụ: Dưới đây là số liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty X: 

Ví dụ về số liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty X
Số liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty X

Cách đọc và phân tích dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của công ty X: 

Vận dụng các công thức tính tỷ trọng trên, ta thấy: 

  • Trong tổng các dòng tiền, dòng tiền thuần của hoạt động kinh doanh chiếm 3,22% => Tăng hơn so với năm trước. 
  • Trong tổng các dòng tiền thu, dòng tiền thu của hoạt động kinh doanh chiếm 14,85% => Tăng hơn so với năm trước không nhiều. 
  • Trong tổng các dòng tiền chi, dòng tiền chi của hoạt động kinh doanh chiếm 14,94% => Giảm hơn so với năm trước. 

Như vậy, có thể thấy tỷ trọng dòng tiền thu > tỷ trọng dòng tiền chi. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp hoạt động tốt, các nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư. 

Lưu ý khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Lưu ý khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
Lưu ý khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Cơ cấu dòng tiền 

Các bạn cần nắm bắt và phân tích việc thu và chi của doanh nghiệp vào những việc gì. 

Khả năng tạo tiền 

Đánh giá khả năng tạo ra tiền từ những hoạt động nào. Hoạt động bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp. Khả năng tạo tiền trong tương lai và khả năng trả nợ đúng hạn để tránh lâm vào phá sản. Đồng thời cân nhắc nhu cầu vốn bổ sung của doanh nghiệp. 

Xu hướng biến động dòng tiền 

Biến động của dòng tiền phản ánh mối quan hệ giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận. Đây không chỉ đơn thuần làm thay đổi về quy mô mà còn kéo theo sự thay đổi về chất lượng, xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng của dòng tiền. 

Như vậy, trên đây là Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hy vọng, qua bài viết các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ nhận biết được cách thức lưu chuyển dòng tiền ra, vào của một doanh nghiệp. Từ đó, giúp các nhà quản trị có phương pháp điều chỉnh kịp thời. Đồng thời các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn. Chúc các bạn luôn thành công! 

Bài viết tham khảo:

5/5 - (2 bình chọn)
CÁCH ĐỌC BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88