Các thuật ngữ cơ bản về chứng khoán

Bạn đã mở tài khoản chứng khoán để chuẩn bị tham gia vào thị trường, bạn cần hiểu rõ một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản về chứng khoán điều này sẽ giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu nào!!!

Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành (ở đây là các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn). Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại: Cổ phiếu, trái phiếu, chứng khóan phái sinh, chứng chỉ quỹ.

Các cổ phiếu này khi được giao dịch cho nhau thì sẽ được gọi là “chứng khoán”. Như vậy, đầu tư vào thị trường chứng khoán nghĩa là bạn đang mua quyền sở hữu của một hay nhiều doanh nghiệp.

Tóm lại, chứng khoán là một công cụ tài chính hợp pháp có giá trị, có thể mua bán và nắm giữ như tiền.

Tài khoản chứng khoán là gì?

Tài khoản chứng khoán là nơi nhà đầu tư cất giữ tiền, cổ phiếu và những chứng khoán khác (trái phiếu, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ quỹ). Nhà đầu tư cần mở tk chứng khoán để có thể tiến hành giao dịch mua bán trên thị trường chứng khoán niêm yết tập trung trên các sàn (HOSE, HNX, UPCOM). Tài khoản chứng khoán được quản lý bởi các Công ty chứng khoán (cũng giống như tài khoản ngân hàng được quản lý bởi các ngân hàng), nhà đầu tư tham gia.

Cổ phiếu chứng khoán là gì?

Cổ phiếu là loại chứng khoán, được phát hành dưới dạng chứng chỉ, hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Như vậy, cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền mà cổ đông đã đầu tư vào doanh nghiệp, qua đó nếu doanh nghiệp làm ăn có lãi, giá cổ phiếu tăng thì số tiền bạn đầu tư vào vào doanh nghiệp cũng sẽ tăng tương ứng với % tăng đó và ngược lại.

Thông thường hiện nay các công ty, doanh nghiệp thường phát hành hai dạng cổ phiếu:

– Cổ phiếu thường: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu này được quyền tự do chuyển nhượng, quyền biểu quyết đối với những quyết định của công ty, doanh nghiệp tại Đại hội cổ đông, được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu đang nắm giữ.

– Cổ phiếu ưu đãi: Ngược lại với cổ phiếu thường, các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như: lợi tức cố định, không có quyền ứng cử hoặc bầu cử. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi lại được ưu tiên nhận cổ tức đầu trước, và khi công ty bị phá sản thì họ cũng là người được công ty thanh toán trước sau đó mới đến cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường.

Trái phiếu chứng khoán là gì? – đăng ký tài khoản chứng khoán

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành (do chính phủ hoặc công ty, doanh nghiệp phát hành). Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

Trái phiếu phân loại theo chủ thể phát hành, nó bao gồm 3 loại cơ bản chính sau:

– Trái phiếu doanh nghiệp: Là những trái phiếu được các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn phát hành nhằm tăng vốn hoạt động.

– Trái phiếu ngân hàng hoặc tổ chức tài chính: Là những trái phiếu được các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phát hành giúp tăng thêm vốn hoạt động.

– Trái phiếu Chính phủ: Là những trái phiếu được Chính phủ phát hành mục đích huy động tiền nhàn rỗi trong dân, các tổ chức kinh tế và xã hội để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ. Trái phiếu này được cho là an toàn và ít rủi ro nhất.

Để đầu tư vào trái phiếu bạn nên mở một tài khoán chứng khoán thông qua các công ty môi giới chứng khoán, và đầu tư các trái phiếu trực tiếp trên đó để thuận tiện hơn trong việc giao dịch và quản lý tài sản.

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong một khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.

Nói cách khác, chứng khoán phái sinh là một loại chứng khoán được hình thành trên một tài sản cơ sở hay tài sản gốc nhất định. Giá trị của chứng khoán phái sinh  phụ thuộc vào loại tài sản  mà nó hình thành.

Lưu ý: Việc tham gia vào thị trường chứng khoán phải sinh cần yêu cầu nhà đầu tư cần có nhiều kinh nghiêm mới nên tham gia, nó mức sinh lợi nhuận cao, đi kèm độ rủi ro cao tương ứng. Với người mới lập tài khoản chứng khoán bạn cần theo dõi thị trường một thời gian, sau đó đầu tư với một số vốn nhỏ.

Chứng chỉ quỹ chứng khoán là gì?

Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán để xác nhận một phần quyền sở hữu vốn góp trong quỹ đại chúng của Nhà đầu tư. Quỹ đại chúng được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đa dạng hóa đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc các dạng đầu tư khác.

Việc đầu tư này mang mục đích phân tán rủi ro. Tuy nhiên:

– Nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

– Nhà đầu tư khi góp vốn vào quỹ đại chúng thì phải mua chứng chỉ quỹ nhằm xác nhận sự góp vốn của mình và quỹ chung đó.

Với nhà đầu tư mới tạo tài khoản chứng khoán chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc nhà đầu tư không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường có thể tham vào mục đầu tư này. Tuy nhiên để lựa chon được chứng chỉ quỹ an toàn có mức lợi nhuận tăng đều bạn có thể mở tài khoản chứng khoán TCBS của Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương (TCBS) hiện đang chiếm thi phần số 1 về trái phiếu và chứng chỉ quỹ tại Việt Nam.

Đánh giá post
Các thuật ngữ cơ bản về chứng khoán

Trả lời

Chuyển lên trên