CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Vậy Các loại cổ phiếu trong công ty cổ phần gồm những gì? Hãy tham khảo bài viết sau. 

Các loại cổ phiếu trong công ty cổ phần
Các loại cổ phiếu trong công ty cổ phần

Cổ phiếu là gì? 

Khái niệm cổ phiếu

Trong công ty cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông được chia đều thành các phần bằng nhau. Mỗi phần đó là một cổ phần và đại diện của mỗi một cổ phần được gọi là cổ phiếu. Với các công ty cổ phần không niêm yết sàn chứng khoán, người mua cổ phiếu sẽ được công ty phát hành trao một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần xác thực quyền sở hữu của nhà đầu tư (gọi là cổ đông) đối với công ty. 

Với các công ty niêm yết thì cổ phiếu được lưu ý ở trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Việc sở hữu cổ phần sẽ thể hiện trong tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư, tương tự như tiền khi xem trong tài khoản ngân hàng qua internet banking vậy. 

Cổ phiếu là gì? 
Cổ phiếu là gì? 

Khi mua cổ phiếu của một công ty bạn sẽ trở thành cổ đông. Tất cả các cổ đông đều là người đồng sở hữu công ty đó. Khi công ty kinh doanh có lãi, bạn được chia sẻ lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ cổ phần mình sở hữu. Khi công ty kinh doanh thua lỗ thì giá trị của các phần vốn cổ phần sẽ bị giảm đi tương ứng với tỷ lệ sở hữu của mỗi cổ đông. 

Bài viết tham khảo: CÁCH CHƠI CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Lưu ý khi mua cổ phiếu của công ty cổ phần 

Việc sở hữu cổ phiếu biến bạn thành cổ đông. Dù chỉ sở hữu 1 cổ phiếu thì bạn vẫn sẽ có quyền lợi giống như các cổ đông khác của công ty. Tỷ lệ quyền lợi của bạn trong công ty cổ phần tương ứng với tỷ lệ % cổ phần bạn sở hữu. Việc mua cổ phiếu có thể thực hiện thông qua các giao dịch trên thị trường chứng khoán với các công ty niêm yết. Với các công ty không niêm yết trên sở giao dịch thì việc mua bán chuyển nhượng cổ phiếu sẽ thông qua hình thức thỏa thuận giữa các bên. 

Loại cổ phiếu bình thường không có quyền lợi gì đặc biệt, không bị hạn chế về quyền lợi… Thì được gọi là cổ phiếu phổ thông. 

Đặc điểm của cổ phiếu 

Đặc điểm của cổ phiếu 
Đặc điểm của cổ phiếu 
  • Không có kỳ hạn và không hoàn vốn 
  • Cổ tức không ổn định và phụ thuộc vào kết quả SXKD của doanh nghiệp 
  • Khi phá sản, cổ đông là người cuối cùng nhận được giá trị còn lại của tài sản thanh lý 
  • Giá cổ phiếu biến động rất mạnh 
  • Tính thanh khoản cao 
  • Có tính lưu thông 
  • Tính tư bản giả 
  • Tính rủi ro cao. 

Bài viết tham khảo: CÓ NÊN CHƠI CỔ PHIẾU KHÔNG?

Phân loại cổ phiếu trong công ty cổ phần 

Khi xem xét cổ phiếu của Công ty cổ phần, thường có sự phân biệt cổ phiếu được phép phát hành, cổ phiếu đã phát hành, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đang lưu hành. 

Phân loại cổ phiếu trong công ty cổ phần 
Phân loại cổ phiếu trong công ty cổ phần 

Cổ phiếu được phép phát hành

Khi công ty cổ phần được thành lập, thì được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Những luật pháp các nước quy định công ty phải đăng ký tổng số cổ phiếu của công ty và phải ghi trong điều lệ công ty và được gọi là cổ phiếu được phép phát hành hay cổ phiếu đăng ký. Cổ phiếu được phép phát hành là số lượng cổ phiếu tối đa của một công ty có thể phát hành từ lúc bắt đầu thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động. Khi cần có sự thay đổi số lượng cổ phiếu được phép phát hành thì phải được đa số cổ đông bỏ phiếu tán thành và phải sửa đổi điều lệ công ty. 

Cổ phiếu đã phát hành 

Là cổ phiếu mà công ty được bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường và công ty đã thu về được toàn bộ tiền bán số cổ phiếu đó. Nó nhỏ hơn hoặc tối đa là bằng với số cổ phiếu được phép phát hành. 

Cổ phiếu quỹ

Là cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường và được chính tổ chức phát hành mua lại bằng nguồn vốn của mình. Số cổ phiếu này có thể được công ty lưu giữ một thời gian sau đó lại được bán ra. Luật pháp một số nước quy định số cổ phiếu này không được bán mà phải hủy bỏ. Cổ phiếu quỹ không phải là cổ phiếu đang lưu hành, không có vốn đằng sau nó. Do đó không được tham gia vào việc chia lợi tức cổ phần và không có quyền tham gia bỏ phiếu. 

Cổ phiếu đang lưu hành

Là cổ phiếu đã phát hành, hiện đang lưu hành trên thị trường và do các cổ đông đang nắm giữ. Số cổ phiếu đang lưu hành được xác định như sau: 

Số cổ phiếu đang lưu hành = Số cổ phiếu đã phát hành – Số cổ phiếu quỹ 

Trong trường hợp công ty có cả hai loại cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, người ta sẽ xác định cụ thể cho từng loại một. Số cổ phiếu thường đang lưu hành là căn cứ quan trọng để phân chia lợi tức cổ phần trong công ty. 

Bài viết tham khảo: CÁC LOẠI CỔ PHIẾU NÊN ĐẦU TƯ

Phân loại theo hình thức khác 

Phân loại theo hình thức khác 
Phân loại theo hình thức khác 

Dựa vào hình thức cổ phiếu

Có thể phân biệt cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh. 

Cổ phiếu ghi danh

Là cổ phiếu có ghi tên người sở hữu trên tờ cổ phiếu. Cổ phiếu này có nhược điểm là việc chuyển nhượng phức tạp, phải đăng ký tại cơ quan phát hành và phải được Hội đồng Quản trị của công ty cho phép. 

Cổ phiếu vô danh

Là cổ phiếu không ghi tên người sở hữu. Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng mà không cần thủ tục pháp lý. 

Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ

Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ
Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ

Có thể phân biệt cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) và cổ phiếu ưu đãi. Đây là cách phân loại phổ biến nhất.  

Cổ phiếu phổ thông 

Công ty cổ phần phải có cổ phiếu phổ thông. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu phổ biến nhất trong các loại cổ phiếu của một công ty cổ phần. 

Cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.  

Bài viết tham khảo: CÁCH TẠO TÀI KHOẢN MUA CỔ PHIẾU

Cổ phiếu ưu đãi 

Ngoài cổ phiếu phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phiếu ưu đãi. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi gồm các loại sau đây: 

Cổ phiếu ưu đãi 
Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết 

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. 

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức 

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. 

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại 

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là cổ phiếu được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. 

Khi nói đến cổ phiếu của một công ty, người ta thường nói đến cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) và cổ phiếu ưu đãi. Các loại cổ phiếu này tương ứng với các loại cổ phần. 

Bài viết tham khảo: CHƠI CỔ PHIẾU CÓ NGUY HIỂM KHÔNG?

Như vậy, bài viết trên đây đã chia sẻ về Các loại cổ phiếu trong công ty cổ phần. Hy vọng sẽ giúp các bạn trong việc lựa chọn cổ phiếu phù hợp để đầu tư. Chúc các bạn đầu tư thành công! 

Bài viết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)
CÁC LOẠI CỔ PHIẾU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Trả lời

Chuyển lên trên
188BET JUN88